33,457 3,888Writing

25. Quẹt bậy.

20,809 1,941Writing

26. Fact về Sói~