33,672 3,899Writing

25. Quẹt bậy.

20,897 1,941Writing

26. Fact về Sói~