11,409 317Writing

#3

102,018 5,445Writing

#60

15,008 1,035Writing

Chương 7

74,416 3,654Full

Chương 19 - END

943 90Writing

Chương 1

137,119 6,994Full

Phần 2