12

Tùy Chỉnh

Không phân biệt được điều hay lẽ phải thì không biết được ai là tà, ai là chính.
LUẬN NGỮ