3

Tùy Chỉnh

Hãy dùng lời nói như dùng vàng vậy.
NGẠN NGỮ PHƯƠNG ĐÔNG