Đọc Truyện [BH] [Edit] Bách hợp đồng thoại - Hàn Vi Linh Liên - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BH] [Edit] Bách hợp đồng thoại - Hàn Vi Linh Liên

Tác giả: Sylvain1205

Đọc Truyện

Truyện xưa chuyển thể thành bách hợp~ Tác giả tự mình YY a~ Mời đọc giả cùng nhảy hố~

~ Tác giả: Lạnh Vi Vi Yên.

~ Editor: Lang Cốt.

~ Tiến độ truyện: Đã hoàn thành.

~ Tiến độ dịch: Ta lết a~ Lết a~ Lết hoàn rồi a~