Đọc Truyện Khói - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Khói

Tác giả: thanhxuan17

Đọc Truyện

Chán rồi viết nhảm nhí ra thôi, mấy điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, viết vào đây để sau này cảm thấy mình sống có một chút ý nghĩa.

[Chồn]