Đọc Truyện Nhiễm Huyết Quý Công Tử - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Tác giả: MegaPig1314

Đọc Truyện

Tác giả : Vô Thố Thương Hoàng - 无措仓惶

Thể loại : Huyền huyễn, ma pháp, 1×1, cường cường, HE.

Nguồn : vnsharing.net (Hiện tại không biết nó đã bay đi đâu ~~~~)

Chỉnh từ và biên tập : Tiếu - Lệ

Tình trạng bản gốc : Hoàn

Là bộ thứ 3 nằm trong Vô Xá hệ liệt

Danh sách Chap

Giới thiệu

Tiết tử

Đệ nhất chương

Đệ nhị chương

Đệ tam chương

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương

Đệ lục chương

Đệ thất chương

Đệ bát chương

Đệ cửu chương

Đệ thập chương

Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhị chương

Đệ thập tam chương

Đệ thập tứ chương

Đệ thập ngũ chương

Đệ thập lục chương

Đệ thập thất chương

Đệ thập bát chương

Đệ thập cửu chương

Đệ nhị thập chương

Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhị chương

Đệ nhị thập tam chương

Đệ nhị thập tứ chương

Đệ nhị thập ngũ chương

Đệ nhị thập lục chương

Đệ nhị thập thất chương

Đệ nhị thập bát chương

Đệ nhị thập cửu chương

Đệ tam thập chương

Đệ tam thập nhất chương

Đệ tam thập nhị chương

Đệ tam thập tam chương

Đệ tam thập tứ chương

Đệ tam thập ngũ chương

Đệ tam thập lục chương

Đệ tam thập thất chương

Đệ tam thập bát chương

Đệ tam thập cửu chương

Đệ tứ thập chương

Đệ tứ thập nhất chương

Đệ tứ thập nhị chương

Đệ tứ thập tam chương

Đệ tứ thập tứ chương

Đệ tứ thập ngũ chương

Đệ tứ thập lục chương

Đệ tứ thập thất chương

Đệ tứ thập bát chương

Đệ tứ thập cửu chương

Đệ ngũ thập chương

Đệ ngũ thập nhất chương

Đệ ngũ thập nhị chương

Đệ ngũ thập tam chương

Đệ ngũ thập tứ chương

Đệ ngũ thập ngũ chương

Đệ ngũ thập lục chương

Đệ ngũ thập thất chương

Đệ ngũ thập bát chương

Đệ ngũ thập cửu chương

Đệ lục thập chương

Đệ lục thập nhất chương

Đệ lục thập nhị chương

Đệ lục thập tam chương

Đệ lục thập tứ chương

Đệ lục thập ngũ chương

Đệ lục thập lục chương

Đệ lục thập thất chương

Đệ lục thập bát chương

Đệ lục thập cửu chương

Đệ thất thập chương

Đệ thất thập nhất chương

Đệ thất thập nhị chương

Đệ thất thập tam chương

Đệ thất thập tứ chương

Đệ thất thập ngũ chương

Đệ thất thập lục chương

Đệ thất thập thất chương

Đệ thất thập bát chương

Đệ thất thập cửu chương

Đệ bát thập chương

Đệ bát thập nhất chương

Đệ bát thập nhị chương

Đệ bát thập tam chương

Đệ bát thập tứ chương

Đệ bát thập ngũ chương

Đệ bát thập lục chương

Đệ bát thập thất chương

Đệ bát thập bát chương

Đệ bát thập cửu chương

Đệ cửu thập chương

Đệ cửu thập nhất chương

Đệ cửu thập nhị chương

Đệ cửu thập tam chương

Đệ cửu thập tứ chương

Đệ cửu thập ngũ chương

Đệ cửu thập lục chương

Đệ cửu thập thất chương

Đệ cửu thập bát chương

Đệ cửu thập cửu chương

Đệ nhất bách chương

Đệ nhất bách linh nhất chương

Đệ nhất bách linh nhị chương

Đệ nhất bách linh tam chương

Đệ nhất bách linh tứ chương

Đệ nhất bách linh ngũ chương

Đệ nhất bách linh lục chương

Đệ nhất bách linh thất chương

Đệ nhất bách linh bát chương

Đệ nhất bách linh cửu chương

Đệ nhất bách thập chương

Đệ nhất bách thập nhất chương

Đệ nhất bách thập nhị chương

Đệ nhất bách thập tam chương

Đệ nhất bách thập tứ chương

Đệ nhất bách thập ngũ chương

Đệ nhất bách thập lục chương

Đệ nhất bách thập thất chương

Đệ nhất bách thập bát chương

Đệ nhất bách thập cửu chương

Đệ nhất bách nhị thập chương

Đệ nhất bách nhị thập nhất chương

Đệ nhất bách nhị thập nhị chương

Đệ nhất bách nhị thập tam chương

Đệ nhất bách nhị thập tứ chương

Đệ nhất bách nhị thập ngũ chương

Đệ nhất bách nhị thập lục chương

Đệ nhất bách nhị thập thất chương

Đệ nhất bách nhị thập bát chương.

Đệ nhất bách nhị thập bát chương

Đệ nhất bách nhị thập cửu chương

Đệ nhất bách tam thập chương

Đệ nhất bách tam thập nhất chương

Đệ nhất bách tam thập nhị chương

Đệ nhất bách tam thập tam chương

Đệ nhất bách tam thập tứ chương

Đệ nhất bách tam thập ngũ chương

Đệ nhất bách tam thập lục chương

Đệ nhất bách tam thập thất chương

Đệ nhất bách tam thập bát chương

Phiên ngoại nhất : Lai Ngang • La Lam thiên

Phiên ngoại nhị : Thực hành phản công

Phiên ngoại tam : Ma vương ngu ngốc

Phiên ngoại tứ : Ma vương nấu nướng

Phiên ngoại ngũ : Hắc Long Vương bôi cụ