Đọc Truyện (Quyển 1) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thận - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 1) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thận

Tác giả: EditorUU

Đọc Truyện

Tác giả: Miêu Bính Thuyền Trường

Tình trạng: Còn tiếp

Tình trạng edit: Đang trườn

Editor: Ư Ư

【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】

Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lại một lần thận hư, có được kết quả: Nam chủ cần che chở, hãy cẩn thận hắc hóa.

? Đây là một câu chuyện xưa của công lược giả max cấp【 Thẩm Ngư 】 được ' yêu thương ' trong các thế giới.

? Nữ chủ sẽ đổi hệ thống, ví như【 Hệ thống tẩy trắng 】

Danh sách Chap

Chương 1: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(1)

Chương 2: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(2)

Chương 3: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(3)

Chương 4: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(4)

Chương 5: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(5)

Chương 6: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(6)

Chương 7: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(7)

Chương 8: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(8)

Chương 9: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(9)

Chương 10: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(10)

Chương 11: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(11)

Chương 12: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(12)

Chương 13: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(13)

Chương 14: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(14)

Chương 15: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(15)

Chương 16: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(16)

Chương 17: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(17)

Chương 18: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(18)

Chương 19: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(19)

Chương 20: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(20)

Chương 21: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(21)

Chương 22: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(22)

Chương 23: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(23)

Chương 24: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(24)

Chương 25: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(25)

Chương 26: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(26)

Chương 27: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(27)

Chương 28: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(28)

Chương 29: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(29)

Chương 30: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(30)

Chương 31: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(31)

Chương 32: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (1)

Chương 33: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (2)

Chương 34: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (3)

Chương 35: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (4)

Chương 36: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (5)

Chương 37: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (6)

Chương 38: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (7)

Chương 39: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (8)

Chương 40: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (9)

Chương 41: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (10)

Chương 42: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (11)

Chương 43: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (12)

Chương 44: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (13)

Chương 45: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (14)

Chương 46: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (15)

Chương 47: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (16)

Chương 48: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (17)

Chương 49: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (18)

Chương 50: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (19)

Chương 51: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (20)

Chương 52: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (21)

Chương 53: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (22)

Chương 54: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (23)

Chương 55: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (24)

Chương 56: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (25)

Chương 57: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (26)

Chương 58: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (27)

Chương 59: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (28)

Chương 60: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (29)

Chương 61: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (30)

Chương 62: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (31)

Chương 63: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (32)

Chương 64: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (33)

Chương 65: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (34)

Chương 66: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (35)

Chương 67: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (xong)

Chương 68: Hoàng tử hai nhân cách (1)

Chương 69: Hoàng tử hai nhân cách (2)

Chương 70: Hoàng tử hai nhân cách (3)

Chương 71 Hoàng tử hai nhân cách (4)

Chương 72: Hoàng tử hai nhân cách (5)

Chương 73: Hoàng tử hai nhân cách (6)

Chương 74: Hoàng tử hai nhân cách (7)

Chương 75: Hoàng tử hai nhân cách (8)

Chương 76: Hoàng tử hai nhận cách (9)

Chương 77: Hoàng tử hai nhân cách (10)

Chương 78: Hoàng tử hai nhân cách (11)

Chương 79: Hoàng tử hai nhân cách (12)

Chương 80: Hoàng tử hai nhân cách (13)

Chương 81: Hoàng tử hai nhân cách (14)

Chương 82: Hoàng tử hai nhân cách (15)

Chương 83: Hoàng tử hai nhân cách (16)

Chương 84: Hoàng tử hai nhâm cách (17)

Chương 85: Hoàng tử hai nhân cách (18)

Chương 86: Hoàng tử hai nhân cách (19)

Chương 87: Hoàng tử hai nhân cách (20)

Chương 88: Hoàng tử hai nhân cách (21)

Chương 89: Hoàng tử hai nhân cách (22)

Chương 90: Hoàng tử hai nhân cách (23)

Chương 91: Hoàng tử hai nhân cách (24)

Chương 92: Hoàng tử hai nhân cách (25)

Chương 93: Hoàng tử hai nhân cách (26)

Chương 94: Hoàng tử hai nhân cách (27)

Chương 95: Hoàng tử hai nhân cách (28)

Chương 96: Hoàng tử hai nhân cách (29)

Chương 97: Hoàng tử hai nhân cách (30)

Chương 98: Hoàng tử hai nhân cách (31)

Chương 99: Hoàng tử hai nhân cách (32)

Chương 100: Hoàng tử hai nhân cách (33)

Chương 101: Hoàng tử hai nhân cách (34)

Chương 102: Hoàng tử hai nhân cách (35)

Chương 103: Hoàng tử hai nhân cách (36)

Chương 104: Hoàng tử hai nhân cách (37)

Chương 105: Hoàng tử hai nhân cách (38)

Chương 106: Hoàng tử hai nhân cách (39)

Chương 107: Hoàng tử hai nhân cách (40)

Chương 108: Hoàng tử hai nhân cách (41)

Chương 109: Hoàng tử hai nhân cách (42)

Chương 110: Hoàng tử hai nhân cách (43)

Chương 111: Hoàng tử hai nhân cách (44)

Chương 112: Hoàng tử hai nhân cách (45)

Chương 113: Hoàng tử hai nhân cách (46)

Chương 114: Hoàng tử hai nhân cách (47)

Chương 115: Hoàng tử hai nhân cách (48)

Chương 116: Hoàng tử hai nhân cách (49)

Chương 117: Hoàng tử hai nhân cách (xong)

Chương 118: Chó săn nhỏ (1)

Chương 119: Chó săn nhỏ (2)

Chương 120: Chó săn nhỏ (3)

Chương 121: Chó săn nhỏ (4)

Chương 122: Chó săn nhỏ (5)

Chương 123: Chó săn nhỏ (6)

Chương 124: Chó săn nhỏ (7)

Chương 125: Chó săn nhỏ (8)

Chương 126: Chó săn nhỏ (9)

Chương 127: Chó săn nhỏ (10)

Chương 128: Chó săn nhỏ (11)

Chương 129: Chó săn nhỏ (12)

Chương 130: Chó săn nhỏ (13)

Chương 131: Chó săn nhỏ (14)

Chương 132: Chó săn nhỏ (15)

Chương 133: Chó săn nhỏ (16)

Chương 134: Chó săn nhỏ (17)

Chương 135: Chó săn nhỏ (18)

Chương 136: Chó săn nhỏ (19)

Chương 137: Chó săn nhỏ (20)

Chương 138: Chó săn nhỏ (21)

Chương 139: Chó săn nhỏ (22)

Chương 140: Chó săn nhỏ (23)

Chương 141: Chó săn nhỏ (24)

Chương 142: Chó săn nhỏ (25)

Chương 143: Chó săn nhỏ (26)

Chương 144: Chó săn nhỏ (27)

Chương 145: Chó săn nhỏ (28)

Chương 146: Chó săn nhỏ (29)

Chương 147: Chó săn nhỏ (30)

Chương 148: Chó săn nhỏ (31)

Chương 149: Chó săn nhỏ (32)

Chương 150: Chó săn nhỏ (33)

Chương 151: Chó săn nhỏ (34)

Chương 152: Chó săn nhỏ (35)

Chương 153: Chó săn nhỏ (36)

Chương 154: Chó săn nhỏ (37)

Chương 155: Chó săn nhỏ (38)

Chương 156: Chó săn nhỏ (39)

Chương 157: Chó săn nhỏ (40)

Chương 158: Chó săn nhỏ (41)

Chương 159: Chó săn nhỏ (42)

Chương 160: Chó săn nhỏ (43)

Chương 161: Chó săn nhỏ (44)

Chương 162: Chó săn nhỏ (45)

Chương 163: Chó săn nhỏ (46)

Chương 164: Chó săn nhỏ (47)

Chương 165: Chó săn nhỏ (48)

Chương 166: Chó săn nhỏ (49)

Chương 167: Chó săn nhỏ (50)

Chương 168: Chó săn nhỏ (51)

Chương 169: Chó săn nhỏ (52)

Chương 170: Chó săn nhỏ (53)

Chương 171: Chó săn nhỏ (54)

Chương 172: Chó săn nhỏ (55)

Chương 173: Chó săn nhỏ (56)

Chương 174: Chó săn nhỏ (57)

Chương 175: Chó săn nhỏ (58)

Chương 176: Chó săn nhỏ (59)

Chương 177: Chó săn nhỏ (60)

Chương 178: Chó săn nhỏ (61)

Chương 179: Chó săn nhỏ (62)

Chương 180: Chó săn nhỏ (63)

Chương 181: Chó săn nhỏ (64)

Chương 182: Chó săn nhỏ (65)

Chương 183: Chó săn nhỏ (66)

Chương 184: Chó săn nhỏ (67)

Chương 185: Chó săn nhỏ (68)

Chương 186: Chó săn nhỏ (69)

Chương 187: Chó săn nhỏ (70)

Chương 188: Chó săn nhỏ (71)

Chương 189: Chó săn nhỏ (72)

Chương 190: Chó săn nhỏ (73)

Chương 191: Chó săn nhỏ (74)

Chương 192: Chó săn nhỏ (75)

Chương 193: Chó săn nhỏ (76)

Chương 194: Chó săn nhỏ (77)

Chương 195: Chó săn nhỏ (78)

Chương 196: Chó săn nhỏ (79)

Chương 197: Ngoại truyện Nhị Nữu (1)

Chương 198 Ngoại truyện Nhị Nữu (2)

Chương 199: Ngoại truyện Nhị Nữu (xong)

Thông báo cực kỳ quan trọng