Đọc Truyện [Quyển 2] Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công - 快穿:炮灰女配要反攻 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Quyển 2] Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công - 快穿:炮灰女配要反攻

Tác giả: SakuraIto_

Đọc Truyện

⋆Quyển 2
⋆Tác giả: Đài Chi Mộng
⋆Nguồn: TTV
⋆Người đăng: hanals
⋆Edit: SakuraIto

Xin cám ơn các bạn đọc.

Danh sách Chap

Chương 201: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (26)

Chương 202: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (27)

Chương 203: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (28)

Chương 204: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (29)

Chương 205: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (30)

Chương 206 : Nữ tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (31)

Chương 207: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (32)

Chương 208: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (33)

Chương 209: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (34)

Chương 210: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (35)

Chương 211: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (36)

Chương 212: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (37)

Chương 213: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (38)

Chương 214: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (39)

Chương 215: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (40)

Chương 216 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (41)

Chương 217: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (42)

Chương 218: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (43)

Chương 219: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (44)

Chương 220: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (45)

Chương 221: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (46)

Chương 222: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (47)

Chương 223: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (48)

Chương 224: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (49)

Chương 225: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (50)

Chương 226: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (51)

Chương 227: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (52)

Chương 228: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (53)

Chương 229: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (54)

Chương 230: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (Hoàn)

Chương 231: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư ( Phiên ngoại 1 )

Chương 231.1

Chương 232: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư ( Phiên ngoại 2 )

Chương 233: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (1)

Chương 234: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (2)

Chương 235: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (3)

Chương 236: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (4)

Chương 237: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (5)

Chương 238: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (6)

Chương 239: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (7)

Chương 240: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (8)

Chương 241: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (9)

Chương 242: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (10)

Chương 243: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (11)

Chương 244: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (12)

Chương 245: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (13)

Chương 246: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (14)

Chương 247: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (15)

Chương 248: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (16)

Chương 249: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (17)

Chương 250: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (18)

Chương 251: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (19)

Chương 252: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (20)

Chương 253: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (21)

Chương 254: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (22)

Chương 255: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (23)

Chương 256: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (24)

Chương 257: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (25)

Chương 258: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (26)

Chương 259: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (27)

Chương 260: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (28)

Chương 261: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (29)

Chương 262: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (30)

Chương 263: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (31)

Chương 264: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (32)

Chương 265: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (33)

Chương 266: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (34)

Chương 267: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (35)

Chương 268: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (36)

Chương 269: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (37)

Chương 270: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (38)

Chương 371: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (39)

Chương 272: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (40)

Chương 273: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (41)

Chương 174: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (42)

Chương 275: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (43)

Chương 276: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (44)

Chương 277: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (45)

Chương 278: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (46)

Chương 279: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (47)

Chương 280: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (48)

Chương 281: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (49)

Chương 282: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (50)

Chương 283: Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (Hoàn)

Chương 284: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (1)

Chương 285: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (2)

Chương 286: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (3)

Chương 287: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (4)

Chương 288: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (5)

Chương 289: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (6)

Chương 290: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (7)

Chương 291: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (8)

Chương 292: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (9)

Chương 293: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (10)

Chương 294: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (11)

Chương 295: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (12)

Chương 296: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (13)

Chương 297: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (14)

Chương 298: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (15)

Chương 299: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (16)

Chương 300: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (17)

Chương 301: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (18)

Chương 302: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (19)

Chương 303: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (20)

Chương 304: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (21)

Chương 305: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (22)

Chương 306: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (23)

Chương 307: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (24)

Chương 308: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (25)

Chương 309: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (26)

Chương 310: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (27)

Chương 311: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (28)

Chương 312: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (29)

Chương 313: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (30)

Chương 314: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (31)

Chương 315: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (32)

Chương 316: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (33)

Chương 317: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (34)

Chương 318: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (35)

Chương 319: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (36)

Chương 320: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (37)

Chương 321: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (38)

Chương 322: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (39)

Chương 323: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (40)

Chương 324: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (41)

Chương 325: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (42)

Chương 326: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (43)

Chương 327: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (44)

Chương 328: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (45)

Chương 329: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (46)

Chương 330: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (47)

Chương 331: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (48)

Chương 332: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (49)

Chương 333: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (50)

Chương 334: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (51)

Chương 335: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (52)

Chương 336: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (53)

Chương 337: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (54)

Chương 338: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (55)

Chương 339: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (56)

Chương 340: Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (Hoàn)

Chương 341: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (1)

Chương 342: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (2)

Chương 343: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (3)

Chương 344: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (4)

Chương 345: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (5)

Chương 346: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (6)

Chương 347: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (7)

Chương 348: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (8)

Chương 349: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (9)

Chương 350: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (10)

Chương 351: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (11)

Chương 352: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (12)

Chương 353: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (13)

Chương 354: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (14)

Chương 355: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (15)

Chương 356: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (16)

Chương 357: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (17)

Chương 358: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (18)

Chương 359: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (19)

Chương 360: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sạo Thô Lỗ (20)

Chương 361: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (21)

Chương 362: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (22)

Chương 363: Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (Hoàn)

Chương 364: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (1)

Chương 365: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (2)

Chương 366: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (3)

Chương 367: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (4)

Chương 368: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (5)

Chương 369: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (6)

Chương 370: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (7)

Chương 371: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (8)

Chương 372: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (9)

Chương 373: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (10)

Chương 374: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (11)

Chương 375: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (12)

Chương 376: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (13)

Chương 377: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (14)

Chương 378: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (15)

Chương 379: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (16)

Chương 380: Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (17)