Đọc Truyện Sâu không lường được - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Sâu không lường được

Tác giả: Tieubaobei

Đọc Truyện

Thể loại: Hiện đại, cao H, cường công cường thụ, ABO, AxA
Nguồn: Shjnotaku.wordpress.com
Đăng với mục đích để dành tự đọc chưa xin phép vì thấy mấy ng đăng mà dở giữa chừng... nếu nhóm dịch có lượn qua thấy và không thích mình sẽ xoá.