Đọc Truyện SƠN HÀ TẠI - Truyen4U.Net

Đọc Truyện SƠN HÀ TẠI

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

"Nín đi thôi, nín đi thôi
Một vai gánh vác cả đôi sơn hà"

Truyện viết về cuộc đời Lưỡng triều Hoàng hậu Dương Vân Nga.
Diễn biến truyện dựa vào chính sử nhưng xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.

Danh sách Chap