Đọc Truyện TaeGi | NC17 | Cẩm nang đối phó với Kim Taehyung - Truyen4U.Net

Đọc Truyện TaeGi | NC17 | Cẩm nang đối phó với Kim Taehyung

Tác giả: AndreaCordelia

Đọc Truyện

1. Kim Taehyung luôn là tuyệt đối.
2. Min Yoongi là của Kim Taehyung.
3. Nếu có ý kiến xin hãy xem lại điều thứ nhất.

Danh sách Chap