Đọc Truyện Tây Khê Tạp Trở (Hoàn) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tây Khê Tạp Trở (Hoàn)

Tác giả: phuongquyen1494

Đọc Truyện

Tây Khê Tạp Trở

Tác giả : Đường Thập Lục

Dịch: Bánh Tiêu

Bản dịch chỉ vì sở thích cá nhân, phi thương mại.

Thỉnh các vị không mang bản edit đi nơi khác

Thể loại: Đam mỹ, không gian huyễn tưởng, kinh khủng huyền nghi, linh dị thần quái, âm kém dương sai.

Văn án:

Bài này nghiêm khắc mà nói là một hệ liệt, là một quyển sách do N cố sự tạo thành. Từng cố sự trong sách đều độc lập, bởi vì mỗi một bài viết một văn án đối với cái tay khốn khổ của tôi đây mà nói là một loại hành hạ, cố đem tất cả cố sự đều tập trung cùng một chỗ. Gọi chung tên sách là《 Tây Khê Tạp Trở》, tạp trở ý là ghi chép hỗn tạp, tôi ở trong sách này tự thuật rất nhiều cố sự tạp nham thậm chí không thể tưởng nổi, đương nhiên, đều là bản gốc đó.

Nói rõ một chút nguyên tắc ba không của quyển sách: Không liên quan, không hạn chế, không trách nhiệm.

Không liên quan chính là cố sự độc lập; Không hạn chế chính là nội dung cố dự bay bổng phóng khoáng, tuy tạp nhưng không loạn; Không trách nhiệm chính là nếu sau khi đọc c...