Đọc Truyện Thi rượu lúc niên hoa - Ngã Tưởng Ngật Nhục - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thi rượu lúc niên hoa - Ngã Tưởng Ngật Nhục

Tác giả: yingcv

Đọc Truyện

Nhan Thần Hựu bất mãn một tuổi thời điểm liền biết, chính mình chung quanh nữ nhân đều hung tàn đến nhất định cảnh giới. Cho nên, nàng hạ quyết tâm, nhất định muốn lấy trưởng bối tiên hiền vì phô trương, muốn càng bá khí tràn ngập nhất điểm, không muốn cho trưởng bối uy phong tại chính mình nơi này thất truyền.
Đầu tiên, đem song Q khiếm phí nộp lên. . .
Tiếp sau, nhiều nhiều hướng tiền bối tiên hiền học tập.
Cuối cùng, sáng tạo hung tàn tân cảnh giới!
Xuyên qua một hồi không dễ dàng, khả không phải vì ủy khuất chính mình làm tiểu tức phụ nhi tới! Chính là. . . Nàng là tới cấp nhân làm khuê nữ, cha ruột còn thế nào xem thế nào không thể tin cậy. Cầu phá.