Đọc Truyện Thích ông rồi, làm sao đây?!!! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thích ông rồi, làm sao đây?!!!

Tác giả: YuuNg_DBH

Đọc Truyện

Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.

- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.

Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.