Đọc Truyện ( Thiên Yết - Cự Giải ) Vân Hoàng truyện - Truyen4U.Net

Đọc Truyện ( Thiên Yết - Cự Giải ) Vân Hoàng truyện

Tác giả: LTh219

Đọc Truyện

Nàng vì hắn mà hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả là sinh mạng của mình.
Hắn lại vì nàng ta mà hết lần này đến lần khác tổn thương nàng.
Nàng lại không có cách nào khiến trái tim ngừng yêu hắn** Truyện chỉ đăng ở wattpad