Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 2 ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 2 ]

Tác giả: Natsuki1865

Đọc Truyện

Tiếp tục phần 2 đây~~~~

Danh sách Chap

Chương 201: Khảo nghiệm huyết mạch (1)

Chương 202: Khảo nghiệm huyết mạch (2)

Chương 203: Khảo nghiệm huyết mạch (3)

Chương 204: Ca ca mất tích (1)

Chương 205: Ca ca mất tích (2)

Chương 206: Ca ca mất tích (3)

Chương 207: Tình địch sau màn (1)

Chương 208: Tình địch sau màn (2)

Chương 209: Tình địch sau màn (9)

Chương 210: Tình địch sau màn (4)

Chương 211: Tình địch sau màn (5)

Chương 212: Ngươi là Vô Trần, đúng không? (1)

Chương 213: Ngươi là Vô Trần đúng không? (2)

Chương 214: Ngươi là Vô Trần, đúng không? (3)

Chương 215: Ngươi là Vô Trần, đúng không? (4)

Chương 216: Ngươi là Vô Trần, đúng không? (5)

Chương 217: Rung động khác thường (1)

Chương 218: Rung động khác thường (2)

Chương 219: Đàn ngân lang (1)

Chương 220: Đàn ngân lang (2)

Chương 221: Đàn ngân lang (3)

Chương 222: Hắn là nam nhân của ta (1)

Chương 223: Hắn là nam nhân của ta (2)

Chương 224: Hắn là nam nhân của ta (3)

Chương 225: Hắn là nam nhân của ta (4)

Chương 226: Hắn là nam nhân của ta (5)

Chương 227: Đại hội dược tông (1)

Chương 228: Đại hội dược tông (2)

Chương 229: Đại hội dược tông (3)

Chương 230: Đại hội dược tông (4)

Chương 231: Đại hội dược tông (5)

Chương 232: Đan dược sư đỉnh địa giai (1)

Chương 233: Đan dược sư đỉnh địa giai (2)

Chương 234: Đan dược sư đỉnh địa giai (3)

Chương 235: Đan dược sư đỉnh địa giai (4)

Chương 236: Đan dược sư đỉnh địa giai (5)

Chương 237: Ta có thể chữa bệnh cho hắn (1)

Chương 238: Ta có thể chữa bệnh cho hắn (2)

Chương 239: Ta có thể chữa bệnh cho hắn (3)

Chương 240: Ta có thể chữa bệnh cho hắn (4)

Chương 241: Ta có thể chữa bệnh cho hắn (5)

Chương 242: Không thể đoán trước tương lai (1)

Chương 243: Không thể đoán trước tương lai (2)

Chương 244: Không thể đoán trước tương lai (3)

Chương 245: Không thể đoán trước tương lai (4)

Chương 246: Không thể đoán trước tương lai (5)

Chương 247: Huynh muội gặp nhau, về nhà (1)

Chương 248: Huynh muội gặp nhau, về nhà (2)

Chương 249: Huynh muội gặp nhau, về nhà (3)

Chương 250: Huynh muội gặp nhau, về nhà (4)

Chương 251: Huynh muội gặp nhau, về nhà (5)

Chương 252: Đại hôn, tứ phương đến dự (1)

Chương 253: Đại hôn, tứ phương đến dự (2)

Chương 254: Đại hôn, tứ phương đến dự (3)

Chương 255: Đại hôn, tứ phương đến dự (4)

Chương 256: Đại hôn, tứ phương đến dự (5)

Chương 257: Đêm động phòng hoa chúc (1)

Chương 258: Đêm động phòng hoa chúc (2)

Chương 259: Đêm động phòng hoa chúc (3)

Chương 260: Đêm động phòng hoa chúc (4)

Chương 261: Phong ba nổi lên (1)

Chương 262: Phong ba nổi lên (2)

Chương 263: Phong ba nổi lên (3)

Chương 264: Phong ba nổi lên (4)

Chương 265: Phong ba nổi lên (5)

Chương 266: Phong ba nổi lên (6)

Chương 267: Phong ba nổi lên (7)

Chương 268: Người đứng đầu Phượng gia (1)

Chương 269: Người đứng đầu Phượng gia (2)

Chương 270: Người đứng đầu Phượng gia (3)

Chương 271: Người đứng đầu Phượng gia (4)

Chương 272: Người đứng đầu Phượng gia (5)

Chương 273: Đột phá thiên phú (1)

Chương 274: Đột phá thiên phú (2)

Chương 275: Đột phá thiên phú (3)

Chương 276: Đột phá thiên phú (4)

Chương 277: Đột phá thiên phú (5)

Chươnh 278: Đột phá thiên phú (6)

Chương 279: Đột phá thiên phú (7)

Chương 280: Đột phá thiên phú (8)

Chương 281: Đột phá thiên phú (9)

Chương 282: Đột phá thiên phú (10)

Chương 283: Thiên phú cùng thiên phú quyết đấu (1)

Chương 284: Thiên phú cùng thiên phú quyết đấu (2)

Chương 285: Thiên phú cùng thiên phú quyết đấu (3)

Chương 286: Lão tổ Phượng gia (1)

Chương 287: Lão tổ Phượng gia (2)

Chương 288: Lão tổ Phượng gia (3)

Chương 289: Một đời một kiếp không rời không bỏ (1)

Chương 290: Một đời một kiếp không rời không bỏ (2)

Chương 291: Tiêu gia nguy cơ (1)

Chương 292: Tiêu gia nguy cơ (2)

Chương 293: Tiêu gia nguy cơ (3)

Chương 294: Tiêu gia nguy cơ (4)

Chương 295: Mộ Như Nguyệt trở về (1)

Chương 296: Mộ Như Nguyệt trở về (2)

Chương 297: Mộ Như Nguyệt trở về (3)

Chương 298: Vài lời tác giả (thật) và người đăng truyện =))

Chương 299: Vạn người một lòng (1)

Chương 300: Vạn người một lòng (2)

Chương 301: Vạn người một lòng (3)

Chương 302: Truyền thừa (1)

Chương 303: Truyền thừa (2)

Chương 304: Truyền thừa (3)

Chương 305: Truyền thừa (4)

Chương 306: Truyền thừa (5)

Chương 307: Truyền thừa (6)

Chương 308: Ta là Lôi Phong (1)

Chương 309: Ta là Lôi Phong (2)

Chương 310: Ta là Lôi Phong (3)

Chương 311: Học phủ khảo thạch (1)

Chương 312: Học phủ khảo hạch (2)

Chương 313: Học phủ khảo hạch (3)

Chương 314: Học phủ khảo hạch (4)

Chương 315: Học phủ khảo hạch (5)

Chương 316: Học phủ khảo hạch (6)

Chương 317: Học phủ khảo hạch (7)

Chương 318: Học phủ khảo hạch (8)

Chương 319: Học phủ khảo hạch (9)

Chương 320: Mẫu thân! Mẫu thân? (1)

Chương 321: Mẫu thân! Mẫu thân? (2)

Chương 322: Mẫu thân! Mẫu thân? (3)

Chương 323: Triệu Khuynh Tuyết ghen ghét (1)

Chương 324: Triệu Khuynh Tuyết ghen ghét (2)

Chương 325: Triệu khuynh Tuyết ghen ghét (3)

Chương 326: Miệng bàng tương đối tiện (1)

Chương 327: Miệng nàng tương đối tiện (2)

Chương 328: Miệng nàng tương đối tiện (3)

Chương 329: Tin tức của Dạ Vô Trần (1)

Chương 330: Tin tức của Dạ Vô Trần (2)

Chương 331: Tin tức của Dạ Vô Trần (3)

Chương 332: Tin tức của Dạ Vô Trần (4)

Chương 333: Tin tức của Dạ Vô Trầb (5)

Chương 334: Tin tức của Dạ Vô Trần (6)

Chương 335: Tin tức của Dạ Vô Trần (7)

Chương 336: Tin tức của Dạ Vô Trần (8)

Chương 337: Tin tức của Dạ Vô Trần (9)

Chương 338: Tin tức của Dạ Vô Trần (10)

Chương 339: Thu phục thần thú, bế quan nửa năm (1)

Chương 340: Thu phục thầm thú, bế quan nửa năm (2)

Chương 341: Thu phục thần thú, bế quan nửa năm (3)

Chương 342: Thu phục thần thú, bế quan nửa năm (4)

Chương 343: Phải chịu trách nhiệm với ta (1)

Chương 344: Phải chịu trách nhiệm với ta (2)

Chương 345: Phải chịu trách nhiệm với ta (3)

Chương 346: Bọn họ đều khi dễ ta (1)

Chương 347: Bọn họ khi dễ ta (2)

Chương 348: Viêm Tẫn khí phách trở về (1)

Chương 349: Viêm Tẫn khí phách trở về (2)

Chương 350: Viện trưởng khiếp sợ (1)

Chương 351: Viện trưởng khiếp sợ (2)

Chương 352: Viện trưởng khiếp sợ (3)

Chương 353: Viện trưởng khiếp sợ (4)

Chương 354: Viện trưởng khiếp sợ (5)

Chương 355: Viện trưởng khiếp sợ (6)

Chương 356: Công đạo? Công đạo gì? (1)

Chương 357: Công đạo? Công đạo gì? (2)

Chương 358: Dạ Vô Trần trở về (1)

Chương 359: Dạ Vô Trần trở về (2)

Chương 360: Dạ Vô Trần trở về (3)

Chương 361: Dạ Vô Trần trở về (4)

Chương 362: Dạ Vô Trần trở về (5)

Chương 363: Dạ Vô Trần trở về (6)

Chương 364: Dạ Vô Trần trở về (7)

Chương 365: Dạ Vô Trần trở về (8)

Chương 366: Dạ Vô Trần trở về (9)

Chương 367: Dạ Vô Trần trở về (10)

Chương 368: Chúng ta sinh đứa con trai đi (1)

Chương 369: Chúng ta sinh đứa con trai đi (2)

Chương 370: Chúng ta sinh đứa con trai đi (3)

Chương 371: Chúng ta sinh đứa con trai đi (4)

Chương 372: Kết cục của tiểu tam (1)

Chương 373: Kết cục của Tiểu tam (2)

Chương 374: Kết cục của Tiểu tam (3)

Chương 375: Kết cục của Tiểu tam (4)

Chương 376: Kết cục của Tiểu tam (5)

Chương 377: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (1)

Chương 378: Nam nhân của ta, ai dám đọat (2)

Chương 379: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (3)

Chương 380: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (4)

Chương 381: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (5)

Chương 282: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (6)

Chương 383: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (7)

Chương 384: Nam nhân của ta, ai dám đoạt (8)

Chương 384: Ai là thiên tài? Ai là phế vật? (1)

Chương 385: Ai là thiên tài? Ai là phế vật? (2)

Chương 385: Ai là thiên tài? Ai là phế vật? (3)

Chương 386: Ai là thiên tài? Ai là phế vật? (4)

Chương 387: Ai là thiên tài? Ai là phế vật? (5)

Chương 390: Không muốn chết sẽ không phải chết (1)

Chương 391: Không muốn chết sẽ không phải chết (2)

Chương 392: Không muốn chết sẽ không phải chết (3)

Chương 393: Đột phá đan dược sư phàm sai sơ cấp (1)

Chương 394: Đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp (2)

Chương 395: Đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp (3)

Chương 396: Đột phá đan dược sư phàm sai sơ cấp (4)

Chương 397: Đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp (5)

Chương 398: Đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp (6)

Chương 399: Đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp (7)

Chương 400: Đột phá đan dược sư phàm giai sơ cấp (8)