Cướp đây

Tùy Chỉnh

-"Ăn cướp đây."


-"Ơ ơ.. Điện thoại tiền thẻ ballo gì em đưa anh hết đây, đừng giết em.... anh muốn lấy gì thì lấy đi.."
-"Anh lấy em được không?"